Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP http://www.sko-skierniewice.bip-e.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-07-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część załączników to skany w formie plików PDF, które nie są dostępne cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2019 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i klawiszy kierunkowych). Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Aneta Cegielska, poczta@skoskierniewice.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-46) 833-22-43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
 • Adres: ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice
 • E-mail: poczta@skoskierniewice.gov.pl
 • Telefon: 46 833 22 43, 46 833 34 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek usytuowany jest przy ulicy. Wejście do budynku odbywa się schodami, z których przechodzi się na korytarz, klatkę schodową i I piętro. W budynku nie ma obszaru kontroli.
 2. Korytarz i schody są dostępne, brak windy.
 3. Przed wejściem głównym zamontowana jest platforma ułatwiająca wejście do budynku osobom niepełnosprawnym.
 4. Przed budynkiem znajduje się zatoczka parkingowa ogólnopubliczna, na której nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Możliwość wejścia z psem asystującym.
 6. Pracownik Kolegium może na prośbę osoby niepełnosprawnej zejść na parter, celem przyjęcia korespondencji lub udzielenia informacji.
 7. Brak możliwości codziennego korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, jednakże istnieje możliwość zorganizowania obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Dodatkowe informacje

 1. BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 2. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
 3. Na wszystkich stronach serwisu znajduje się wyszukiwarka.
 4. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
 5. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
 6. W urządzeniach takich jak: tablety, smartfony, telefony komórkowe, serwis jest przyjazny w obsłudze.
do góry