Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Przyjmowanie, obieg i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE SPRAW

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z racji swojego charakteru przyjmuje głównie sprawy w formie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia wydane przez organ I-szej instancji.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej odwołania i zażalenia wnosi się za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał.

Bezpośrednio do Kolegium należy kierować wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona bądź w innej wysokości oraz żądania stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych. Podania (decyzje, zażalenia, żądania, wyjaśnienia, wnioski) powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz dokładny adres składającego podanie, konkretne sformułowanie żądania i własnoręczny podpis wnoszącego. Na żądanie wnoszącego podanie potwierdza się przyjęcie podania.

W ogólnym postępowaniu administracyjnym odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy aby z odwołania wynikało, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji. Natomiast odwołania w sprawach podatkowych powinny zawierać konkretne zarzuty przeciw wydanej decyzji, określać istotę i zakres żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

TERMINY

Termin do wniesienia odwołania od decyzji organu I-szej instancji wynosi 14 dni liczony od daty doręczenia decyzji stronie, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Termin do wniesienia zażalenia od postanowienia organu I-szej instancji wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

W przypadku gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydaje decyzję jako organ I-szej instancji – wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do tego Kolegium w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Termin do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i zawiadomienia o nowej.

O powyższych terminach strona winna być każdorazowo pouczona w decyzji czy postanowieniu wydanym przez organ, który ją wydał.
 

OPŁATY

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) opłacie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Od opłaty zwolnione są m.in. podania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych itp.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
 

REJESTRACJA SPRAW

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i Instrukcją kancelaryjną, korespondencję Samorządowego Kolegium Odwoławczego przyjmują, rejestrują pracownicy Biura Kolegium.

Całość korespondencji przyjmuje Sekretariat w pok. Nr 120 rejestrując ją w kolejności wpływu w dzienniku korespondencyjnym. Na każdej wpływającej korespondencji umieszcza się pieczątkę wpływu określającą datę jej otrzymania i numer ewidencyjny z dziennika korespondencyjnego. Następnie korespondencja przekazywana jest do Prezesa Kolegium, który wyznacza dla rozpatrzenia sprawy skład orzekający, wskazując jednocześnie członka Kolegium - sprawozdawcę. Korespondencja po otrzymaniu prezentaty Prezesa podlega rejestracji w repertorium ogólnym, gdzie nadawany jest numer sprawy narastająco, a następnie przekazywana do rejestrów rzeczowych gdzie nadawana jest sygnatura danej sprawy.
 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy wpływające do Kolegium załatwiane są przez 3 osobowe składy orzekające na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym. Składowi orzekającemu przewodniczy Prezes Kolegium bądź Wiceprezes lub etatowy członek Kolegium. Przy orzekaniu członkowie składu orzekającego są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Orzeczenia Kolegium doręczane są stronom postępowania za pośrednictwem poczty, można również odebrać je osobiście.

Terminy załatwiania spraw określają przepisy Kodeksu administracyjnego, zgodnie z którym sprawę załatwia się w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania odwołania (art. 35 § 3) oraz Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą sprawę załatwia się w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania (art. 139 § 3)

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Kolegium zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin.
 

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy rozpatrywane są według kolejności ich wpływu z wyjątkiem spraw dla których przepisy prawa przewidują krótsze terminy ich załatwienia przewidziane w ustawach:

1. ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 z póżn. zm.) - 14 dni

2. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856  ze zm.) - 7 dni
 

Ponadto w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Skierniewicach przyjęto zasadę rozpoznawania w pierwszej kolejności spraw:

1. zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie,

2. przekazania sprawy, w której Kolegium nie jest właściwe do organu właściwego,

3. wyznaczenia organu do załatwienia sprawy w przypadku wyłączenia organu,

4. sprawy w których Kolegium uwzględnia cofnięcie odwołania, nie wymagającego dodatkowego postępowania wyjaśniającego,

5. przekazanych zgodnie z ustawą z dnia 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1605)

Metadane

Data publikacji : 31.07.2003
Data modyfikacji : 14.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Majcher
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Majcher

Opcje strony

do góry