Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Obwieszczenie o przekazaniu skargi do WSA KO.4110.14.2019

KO.4110.14.2019

                                                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                         zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na
                                                                           nią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

 

Na podstawie art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach zawiadamia o przekazaniu  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach z dnia 05.07.2019 r., znak: KO.4110.14.2019  utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Kutno przez Zastępcę Prezydenta Miasta z dnia 25.03.2019 r.,  znak: GP.6730.64.2018.EB.6 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce położonej w Kutnie przy ul. Wilczej 64 o nr ewid. 169 (obręb 2 – Grunwald).

Informuje się, iż osoby, które brały udział w postępowaniu i nie wniosły skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, są uczestnikami tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złożą wniosek o przystąpienie do postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach pod adresem: www.sko-skierniewice.bip-e.pl.                                                                           

                                                                                                                                                 P R E Z E S

                                                                                                                           Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                                                                                               w Skierniewicach

                                                                                                                                                    Ewa Susik

Skierniewice, dn. 27.09.2019 r.                                   

Metadane

Data publikacji : 14.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kopytek

Opcje strony

do góry