Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Dostęp do informacji publicznej

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, z zastrzeżeniem art. 5. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 1).


Forma udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. udostępnienia informacji na wniosek zainteresowanego,
3. wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym,

4. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Organ władzy publicznej w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia  wnioskodawcę o wysokości opłaty.

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.06.2003
Data modyfikacji : 09.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mirosława Zwolińska
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Majcher

Opcje strony

do góry