Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2023, 10:38

Strona główna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

96-100 Skierniewice,
ul. Trzcińska 18,
tel.: /0-46/ 833 22 43, 833 34 27,
fax: 833 22 43,
e-mail: poczta@skoskierniewice.gov.pl

 

ePUAP: /9528wxrlax/SkrytkaESP

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8.00 do 15.00

konto bankowe:

NBP O/O w Łodzi
06 1010 1371 0021 7622 3100 0000

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach z siedzibą ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skoskierniewice.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
do góry